Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P195SUMF - Dãy quy hồi

Time limit: 1s

Cho một dãy số f, với f1 = f2 = … = fk-1 = 1, fn = m, fi = (fi-1b_1 * fi-2b_2 * … * fi-kb_k) mod p.

Cho hằng số p = 998244353, cho biết k, n, m, b1, b2, …, bk; tìm fk. Nếu có nhiều đáp án, đưa ra giá trị nhỏ nhất có thể thoả mãn.

Input

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T (1 ≤ T ≤ 10) chỉ số bộ test.

Mỗi bộ test gồm 3 dòng như sau:

  • Dòng đầu tiên chứa duy nhất số nguyên k (1 ≤ k ≤ 100).
  • Dòng thứ hai chứa k số nguyên b1, b2, …, bk (1 ≤ bi < p).
  • Dòng thứ ba chứa hai số nguyên n và m (k < n ≤ 109, 1 ≤ m < p).

Output

In ra T dòng, dòng thứ i là kết quả của bộ test thứ i: là giá trị nhỏ nhất có thể cho fk, hoặc -1 nếu giá trị đó không tồn tại.

Example

Input

Output

5

3

2 3 5

4 16

5

4 7 1 5 6

7 14187219

1

2

88888 66666

10

283 463 213 777 346 201 463 283 102 999

2333333 6263423

6

48986624 827563453 504018534 902234240 514564267 887331674

683845320 369781897

4

6

-1

382480067

-1


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-08-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.