Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P195SUMG - Cách tính số PI

Time limit: 2s

Chúng ta ai cũng biết đến số π = 3.14159… và số π cũng có rất nhiều cách tính. Có một cách tính rất hay như sau: Cho một khối sắt hình lập phương có khối lương M = 100d di chuyển với vận tốc v bất kỳ va chạm với một khối sắt với hình dạng tương tụ nặng m = 1 đứng yên. Ở phía bên còn lại là một bức tường chắn. Giả sử không có ma sát và không có sự thất thoát năng lượng khi va chạm thì tổng số lần va chạm giữa 2 khối sắt và giữa khối sắt khối lương m với bức tường chính là số gần đúng của số π tính đến chữ số thập phân thứ d. Ví dụ, với d = 1 thì tổng số lần va chạm là 31 lần, d = 3 thì số lần va chạm là 3141.

Kirito biết được điều trên và cậu muốn hỏi các bạn rằng với khối lượng M bất kỳ thì tổng số lần va chạm sẽ là bao nhiêu?

Sơ đồ của thí nghiệm:

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên T (0 < T ≤ 100000) – số bộ test.

T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên M (0 < M ≤ 10^6)

Output

Mỗi bộ test in ra trên một dòng số nguyên duy nhất là số lần va chạm tương ứng với khối lượng M (M tối đa là 3141)

Example

Input

Output

5

1

100

10000

10

25

 

3

31

314

10

15


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-08-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.