Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P195SUMH - Tô màu


Time limit: 1s

Unnie có một bảng hình chữ nhật có kích thước n*n, mỗi ô trong bảng có màu trắng hoặc đen. Unnie có thể chọn một hình chữ nhật có kích thước h*w và tô tất cả các ô bên trong thành trắng trong thời gian là max(h, w) phút. Unnie muốn tô tất cả các ô thành trắng với thời gian nhỏ nhất. Các bạn hay giúp Unnie tính nhé.

Input

Dòng đầu tiên gồm 1 số nguyên n (1 n 50). n dòng tiếp theo, mỗi dòng là một xâu độ dài n với ‘#’ ứng với màu đen và ‘.’ ứng với màu trắng.

Output

Một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

Example

Input

Output

3
###
#.#
###

3

4
#...
....
....
#...

2

 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-08-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-03-31 16:45:03


Last edit: 2020-03-31 16:47:14
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.