Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P195SUMI - Họp Lớp

Time limit: 1s

Nhân dịp họp lớp cấp 3, Okami tổ chức 1 trò chơi tập thể để cả lớp có thể tạo nên nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Lớp của anh có N bạn và tại mỗi vòng chơi, sẽ có 1 người phải ra làm quản trò cho N – 1 người còn lại chơi. Bạn thứ i trong lớp muốn tham gia chơi ít nhất ai lần.

Hỏi phải tất cả phải chơi ít nhất bao nhiêu vòng để tất cả mọi người cùng thỏa mãn?

Input

-         Dòng đầu tiên gồm 1 số nguyên dương N (3 <= N <= 106).

-         Dòng thứ 2 gồm N số nguyên ai (1 <= ai <= 109) -  ai là số vòng mà người thứ i muốn tham gia chơi.

Output

-         In ra một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

Example

Input

Output

3

3 2 2

4

4

2 2 2 2

3


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-08-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.