Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P195SUMJ - Trung vị lớn nhất

Time limit: 1s

Cho dãy số a có n phần tử. mỗi thao tác được chọn một số bất kỳ sau đó tăng số đó lên 1 đơn vị.

Với k thao tác, hãy tìm trung vị lớn nhất của dãy số.

Input

Dòng đầu là số n, tiếp theo là số k. (n ≤ 105, k ≤ 109)

Dòng tiếp theo là n phần tử của dãy a.

Output

Giá trị tìm được.

Example

Input

Output

3 2

1 3 5

5

5 5

1 2 1 1 1

3

7 7

4 1 2 4 3 4 4

5


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-08-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2021-08-21 05:59:08
n chẵn thì trung vị có lẻ được không thế :(
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.