Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT013A - Bài A - Số may mắn

John rất thích con số 86 vì theo John đó là con số may mắn. Khi bắt gặp một số nguyên X John muốn kiểm tra xem trong dạng biểu diễn của nó kết thúc là số 86 hay không? Ví dụ số 111539786 kết thúc là  số 86, còn số 123456789 thì không.
Nhiệm vụ của bạn là viết một chương trình đọc số nguyên X và kiểm tra xem trong dạng biểu diễn của nó kết thúc là số 86 hay không?

Input

Dữ liệu vào gồm nhiều bộ dữ liệu tương ứng với nhiều test. Dòng đầu tiên chứa một  số nguyên dương không lớn hơn 20 là số l ượng các bộ dữ liệu. Các dòng tiếp theo chứa các bộ dữ liệu.

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, ghi ra trên một dòng câu trả lời, ghi số 1 nếu trong dạng biểu diễn của nó kết thúc là số 86, ghi số 0 trong trường hợp ngược lại.

Example

Input:
3 
111539786
123456789
8686
Output:
1
0
1

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2013-04-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-21 08:40:07 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/ptit013a-spoj-ptit-so-may-man/
2017-07-03 16:04:44
PTIT013A: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit013a-bai-so-may-man.html

Last edit: 2017-12-06 18:55:02
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.