Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT013C - BÀI C - Khoảng cách

Với hai điểm P(xP,yP) và Q(xQ,yQ) trên mặt phẳng, khoảng cách giữa chúng được tính theo công thức:

d(P,Q) = √(xP-xQ)2+(yP-yQ)2.

Nhiệm vụ của bạn là viết chương trình nhập vào 4 số nguyên là tọa độ 2 điểm A,B: xA, yA, xB, yB và tìm điểm M trên trục Ox để giá trị d(M,A) + d(M,B) đạt giá trị nhỏ nhất.

Input

Dữ liệu vào gồm nhiều bộ dữ liệu tương ứng với nhiều test. Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương không lớn hơn 20 là số lượng các bộ dữ liệu. Các dòng tiếp theo chứa các bộ dữ liệu.

Mỗi bộ test gồm 4 số nguyên xA, yA, xB, yB (có giá trị tuyệt đối < 106).

Output

Với mỗi bộ test, in ra đáp số là phần nguyên của giá trị nhỏ nhất của d(M,A) + d(M,B).

Example

Input:

1 0 1 2 1
Output:

2


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-04-01
Thời gian chạy:1s-5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2015-03-30 07:39:17 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/ptit013c-spoj-ptit-khoang-cach/
2015-02-28 06:23:24 Banana
chs sao sai
2014-09-05 17:22:56 dhkhtn
là vì kiểu int khi tính bình phương nó sẽ sai do tràn số
2014-01-20 10:25:46 Tung Nguyen
Nhập tọa độ A,B là kiểu long thì WA.
Để long long thì AC. Hơi khó hiểu
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.