Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT013D - BÀI D - BÀN CỜ

Cho bàn cờ kích thước n x n, gồm hàng ngang được đánh số từ 1 đến từ dưới lên trên và cột dọc được đánh số từ 1 đến n từ trái qua phải. Ô nằm trên giao của hàng i và cột j của bàn cờ ký hiệu là ô (i, j). Khi đặt con mã  lên bàn cờ, nó sẽ khống chế được tất cả các ô ở đỉnh đối diện trên đường chéo của hình chữ nhật kích thước 2×3.
Nhiệm vụ của bạn là viết một chương trình tính số quân mã tối đa đặt được lên bàn cờ mà không có hai quân mã nào khống chế nhau.

Input

Dữ liệu vào gồm nhiều bộ dữ liệu tương ứng với nhiều test. Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương không lớn hơn 20 là số lượng các bộ dữ liệu. Các dòng tiếp theo chứa các bộ dữ liệu.

Mỗi bộ dữ liệu gồm một số nguyên n duy nhất (0 <= n <= 30).

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, hay in ra đáp số của bài toán.

Example

Input:
2
4
8
 
Output:
8
32

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2013-04-01
Thời gian chạy:5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-07-26 10:01:22
PTIT013D: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit013d-bai-d-ban-co.html

Last edit: 2017-12-11 04:08:12
2013-11-13 18:15:13 sumit toan sai
8*3=24 ợ
2013-11-13 18:14:27 sumit toan sai
có ai giải thích giúp m bộ test cuối ko .n=8.
vd 1 là quân mã,0 là ô trống
mình xếp thế nàỳ.
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.