Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT013E - BÀI E - KHẢO SÁT PHÂN SỐ

Cho phân số P/Q (0< P,Q ≤ 106), tiến hành biểu diễn phân số trong hệ cơ số 10, sau khi loại bỏ dấu chấm ngăn cách giữa phần nguyên và phần thực ta nhận được một xâu số S có độ dài vô tận. Để khảo sát phân số, với một xâu mẫu X (có độ dài không vượt quá 105) người ta muốn tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của X trong S.
 
Nhiệm vụ của bạn là viết một chương trình đọc hai số nguyên dương P, Q và xâu X rồi xác định vị trí xuất hiện đầu tiên của X trong S.

Input

Dòng đầu tiên là số bộ test (<=100).

Mỗi test gồm 2 dòng. Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên P, Q. Dòng thứ 2 chứa xâu X.

Output

Với mỗi test, in ra trên 1 dòng một số nguyên duy nhất là vị trí xuất hiện đầu tiên của X trong S.

Nếu không có in ra 0.

Example

Input:
1
2 25
0800
 
Output:
2
 
Giải thích: 2/25 = 0.0800..0

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2013-04-01
Thời gian chạy:5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2015-01-18 18:08:56 Ndkhaivn
Uầy :"(( làm xong thấy hạnh phúc quá :"(( AC rồi :"((
2014-12-24 04:49:50 Black Hole
Ảo lòi
2014-02-10 15:49:45 Ngô Quang Trọng
p/s cho em hỏi em sai chỗ nào ạ....
ID : 11039441


Last edit: 2014-02-10 15:50:47
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.