Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT013F - BÀI F - CÁC CẶP ĐOẠN GIAO NHAU

Cho n đoạn số nguyên [a1, b1], [a2, b2], ... , [an, bn]. Gọi giá trị IIC của n đoạn là số lượng cặp chỉ số (i, j) mà đoạn i có điểm chung với đoạn j.
 
Nhiệm vụ của bạn là viết một chương trình đọc n đoạn số nguyên rồi xác định giá trị IIC của n đoạn.

Input

Gồm nhiều bộ test (<= 20).

Mỗi bộ test gồm:

Dòng đầu chứa số nguyên dương n là số đoạn (<= 105).

n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên ai, bi (<= 109).

Output

Với mỗi test, in ra trên một dòng giá trí ICC của n đoạn.

Example

Input:
1 
3
1 3
3 4
9 9
Output:
4

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2013-04-01
Thời gian chạy:5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2015-07-22 05:18:23 62
bài soda sửa có mấy dòng là ac :v
2015-07-22 04:11:06 TICHPX


Last edit: 2015-07-22 04:11:58
2014-04-03 19:55:39 Hat Dau Nho
Ai giai thich cho cai test vs ?

Last edit: 2014-04-04 06:40:38
2014-04-03 19:36:28 Black Hole
Tính cả chính đoạn đấy

Last edit: 2014-06-20 17:13:43
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.