Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT013H - BÀI H - BẢNG SỐ

Cho bảng số A kích thước m x n chỉ gồm các số 0, 1 và 2, số nằm ở ô giao giữa hàng i, cột j là
A[i][j]. Từ bảng A xây dựng bảng B cùng kích thước theo quy tắc: B[i][j] bằng tổng các số ở các ô chung cạnh với ô (i, j) chia 3 lấy dư.

Nhiệm vụ của bạn là viết một chương trình đọc bảng số B để đếm số lượng bảng A mà từ A có thể xây dựng được bảng B.

Input

Dữ liệu vào gồm nhiều bộ dữ liệu tương ứng với nhiều test. Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương không lớn hơn 20 là số lượng các bộ dữ liệu. Các dòng tiếp theo chứa các bộ dữ liệu.
 
Mỗi bộ dữ liệu gồm một nhóm dòng có khuôn dạng:
  Dòng đầu chứa hai số nguyên m, n (<= 32) ;
  m dòng sau, mỗi dòng chứa n số nguyên mô tả bảng B.

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, ghi ra trên một dòng một số là số lượng bảng A mà có thể xây dựng được bảng B (kết quả chia 111539786 lấy dư).

Example

Input:
1 
2 3
0 1 2 
1 2 0
 
Output:
1

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-04-01
Thời gian chạy:10s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.