Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT013I - BÀI I - HẠT GIỐNG

Một SEED là một xâu chỉ gồm 2 loại ký tự “1” hoặc “*” thỏa điều kiện: bắt đầu và kết thúc của SEED là “1”, hơn nữa số ký tự “*” trong S không vượt quá số ký tự “1”. 

Một SEED được gọi là “hit” được xâu nhị phân X độ dài n nếu tồn tại một vị trí i trên xâu X thỏa mãn: Nếu ký tự thứ k của xâu X bằng “1” thì ký tự thứ i+k-1 của X cũng bằng “1”.

Ví dụ: 1*1 có thể “hit” được các xâu 0101100, 1110000, 1010111 nhưng không “hit” được xâu 0100010.
 
Nhiệm vụ của bạn là viết một chương trình đọc n và một SEED S, đếm số lượng xâu nhị phân độ dài n mà S “hit” được.

Input

Dữ liệu vào gồm nhiều bộ dữ liệu tương ứng với nhiều test. Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương không lớn hơn 20 là số lượng các bộ dữ liệu. Các dòng tiếp theo chứa các bộ dữ liệu.
 
Mỗi bộ dữ liệu gồm hai dòng có khuôn dạng:
  Dòng đầu chứa số n (<= 50);
  Dòng thứ hai chứa một xâu chỉ gồm 2 loại ký tự “1” và “*” mô tả SEED S (độ dài xâu S không vượt quá 30).

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, ghi ra trên một dòng một số là số lượng chứa một số là số lượng xâu nhị phân mà S có
thể “hit” được.

Example

Input:
1 
3
1*1
 
Output:
2

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2013-04-01
Thời gian chạy:10s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2014-07-25 18:23:06 Trần Vãn Dương D10CN2
Đề bài chưa rõ nghĩa

Một SEED là một xâu chỉ gồm 2 loại ký tự “1” hoặc “*” thỏa điều kiện: bắt đầu và kết thúc của SEED là “1”, hơn nữa số ký tự “*” trong S không vượt quá số ký tự “1”.

Một SEED được gọi là “hit” được xâu nhị phân X độ dài n nếu tồn tại một vị trí i trên xâu X thỏa mãn: Nếu ký tự thứ k của xâu X bằng “1” thì ký tự thứ i+k-1 của X cũng bằng “1”.
Hai câu này chẳng liên quan gì đến nhau thì làm sao mà kiểm tra được một "hit" được ??? Admin giải thích giùm
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.