Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT013J - BÀI J - Bảng số 0 1

Cho bảng ký tự kích thước m x n chỉ gồm các ký tự “0”, “1”. Giá trị R(i) được tính bằng trị tuyệt đối của hiệu giữa số lượng ký tự “0” với ký tự “1” trên dòng i, tương tự C(j) được tính bằng trị tuyệt đối của hiệu giữa số lượng ký tự “0” với ký tự “1” trên cột j. Độ đo ổn định của bảng được xác định bằng giá trị W = max{R(i), C(j)}.
Ví dụ bảng ký tự sau có giá trị ổn định bằng 2.

Trong quá trình truyền dữ liệu, một số ô của bảng bị mất giá trị, người ta muốn khôi phục lại bảng để nhận được bảng có độ ổn định nhỏ nhất.
Nhiệm vụ của bạn là viết một chương trình đọc bảng ký tự kích thước m x n với một số ô bị mất rồi khôi phục bảng có độ ổn định nhỏ nhất.

Input

Dữ liệu vào gồm nhiều bộ dữ liệu tương ứng với nhiều test. Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương không lớn hơn 20 là số lượng các bộ test. Các dòng tiếp theo chứa các test.
Mỗi test gồm một nhóm dòng có khuôn dạng:
 * Dòng 1: chứa hai số nguyên m,n (m,n ≤ 100);
 * m dòng sau, mỗi dòng một xâu độ dài chỉ gồm các ký tự “0”, “1”, “*”, trong đó ký tự “*” mô tả vị trí bị mất giá trị.

Output

Với mỗi bộ test, ghi ra trên một dòng một số W là số là độ ổn định của bảng khôi phục được.

Example

Input:

1
4 4
0101
1010
01**
**** Output:
0

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2013-04-01
Thời gian chạy:10s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2013-12-04 02:59:59 an IM3 Ex-Member of Bit
Solved using Binary search + Maximum Flow with lower bound, time 0s.

Last edit: 2013-12-04 03:00:37
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.