Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT013K - BÀI K - SỐ NGUYÊN HỆ CƠ SỐ ACM

Số nguyên hệ cơ số ACM là những số nguyên thông thường sử dụng các ký hiệu từ 0,1,…,9 làm ký hiệu hệ đếm (ví dụ số 719ACM). Nguyên tắc chung để đổi một số A = (aN, aN-1, …,a1) ở hệ cơ số ACM sang số ở hệ cơ số 10 được thực hiện như sau:

K10 = sum ai * i!

trong đó ai chữ số tại vị trí thứ i của hệ cơ số ACM.

Ví dụ: A = 719ACM = 9.(1!) + 1*(2!) + 7.(3!) = 5310

Input

Dữ liệu vào gồm nhiều bộ dữ liệu tương ứng với nhiều test. Dòng đầu  tiên chứa một số nguyên không lớn hơn 100 là số lượng các bộ dữ liệu. 

Mỗi bộ dữ liệu viết trên một dòng một số nhỏ hơn 2^32 là các số ở hệ cơ số ACM.

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, ghi ra trên một dòng một số trong hệ cơ số 10 được chuyển đổi tương ứng với dữ liệu vào.

Example

Input:
6 
719
1
15
110
102
8
 
Output:
53 
1
7
8
8
8

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2013-04-01
Thời gian chạy:5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-21 08:39:26 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/ptit013k-spoj-ptit-so-nguyen-he-co-so-acm/
2017-07-14 10:25:36
PTIT013K: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit013k-bai-k-so-nguyen-he-co-so-acm.html

Last edit: 2017-12-07 17:38:44
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.