Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT013L - BÀI L- ĐIỂM THẮT GIAO THÔNG

Cho hệ thống giao thông gồm N điểm. Biết giữa hai điểm bất kỳ của hệ thống đều tồn tại đường đi trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một số điểm trung gian. Ta gọi điểm giao thông s là điểm thắt của cặp nút giao thông u, v nếu mọi đường đi từ u đến v đều phải đi qua s. Ví dụ, với cặp nút 1, 3 của hệ thống giao thông gồm 5 điểm dưới đây sẽ có đỉnh thắt s = 2 và s = 4.

Nhiệm vụ của bạn là viết một chương trình tìm số lượng các đỉnh thắt s của cặp điểm u, v của hệ thống giao thông.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương không lớn hơn 100 là số lượng các bộ dữ liệu. Các dòng tiếp theo chứa các bộ dữ liệu. Mỗi bộ dữ liệu gồm một nhóm dòng theo khuôn dạng: 
  Dòng 1 chứa 4 số nguyên N,M,u,v (u,v,N ≤ 100; M ≤ 1000). 
  M dòng  sau, mỗi dòng ghi hai  số  i,  j cách nhau một khoảng trống cho biết có đường nối trực tiếp giữa i với j (1≤i,j≤N).

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, đưa ra màn hình một số nguyên là số lượng đỉnh thắt của cặp điểm u,v tương ứng.

Example

Input:
2 
5 7 1 3
1 2
2 4
2 5
3 1
3 2
4 3
5 4
4 5 1 4
1 2
1 3
2 3
2 4
3 4
Output:
2
0

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2013-04-01
Thời gian chạy:5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-29 16:31:11
PTIT013L: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit013l-bai-l-diem-that-giao-thong.html

Last edit: 2017-12-14 21:24:52
2017-08-04 10:15:45
luôn luôn tồn tại đường đi gián tiếp @@
2017-07-31 17:49:49
DFS bản dễ :)))))
2015-06-11 14:54:47
ai có code bài này xin gấp trong tối nay ạ :(
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.