Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT016A - ACM PTIT 2016 A - Bội số chung nhỏ nhất

Cho hai số tự nhiên A và B. Bài toán đặt ra là xác định số nguyên dương N sao cho bội số chung nhỏ nhất của A+N và B+N đạt giá trị nhỏ nhất.

Input

Chỉ gồm một dòng chứa hai số tự nhiên A,B. Cả hai giá trị không quá 109.

Output

Ghi ra giá trị N tìm được. Nếu có nhiều giá trị N thỏa mãn thì ghi ra giá trị nhỏ nhất.

Example

Input:
4 10

Output:
2

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-04-26
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-09-14 15:46:59
b nào code dc cho m link
2018-07-24 17:31:38
nguyên dương với tự nhiên giống nhau mà
2016-11-05 18:12:05
toán
2016-04-28 05:55:25 TICHPX
N nguyên dương mà ghi thành N tự nhiên làm mình nộp mãi toàn WA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.