Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT016C - ACM PTIT 2016 C - Chẵn lẻ

An rất thích những gì có tính thứ tự nên muốn tìm các số nguyên dương mà chữ số ở vị trí chẵn thì là số chẵn còn chữ số ở vị trí lẻ thì là số lẻ. Hãy giúp An thực hiện công việc trên.

Input

  • Dòng đầu chứa số N là số bộ dữ liệu (1<N<100).
  • N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương không quá 200 chữ số.

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, ghi ra trên một dòng chữ YES nếu số đó thỏa mãn tính chất mà An yêu cầu; dòng chữ NO nếu ngược lại.

Example

Input:

4

1

4

1234567812345678123456781234987654327890

87654321

 

Output:

YES

NO

YES
NO


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-04-26
Thời gian chạy:1s-3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-22 19:42:34 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/spoj-ptit-ptit016c-acm-ptit-2016-c-chan-le/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.