Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT016E - ACM PTIT 2016 E - Kỳ thi ACM/ICPC

Kỳ thi ACM/ICPC được tổ chức giữa các trường đại học ở Việt Nam. Mỗi trường sẽ chọn ra một đội gồm 3 thí sinh để thi đấu. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, trường XYZ đã có kế hoạch tập huấn cho  sinh viên với  chủ đề:

 1. Lý thuyết độ phức tạp tính toán
 2. Tổ hợp và số học
 3. Sắp xếp, tìm kiếm nâng cao
 4. Xử lý xâu
 5. Quy hoạch động
 6. Duyệt toàn bộ và nhánh cận
 7. Các thuật toán đồ thị
 8. Các thuật toán xấp xỉ
 9. Các thuật toán hình học
 10. Lý thuyết trò chơi
 11. Một số cấu trúc dữ liệu nâng cao

Kết thúc khoá tập huấn, Ban giám hiệu đã thống kê khả năng của từng sinh viên và muốn chọn ra 3 sinh viên để lập thành đội đi thi với hi vọng đạt kết quả cao nhất. Giả sử s[i][j] là điểm đánh giá khả năng của sinh viên  với chủ đề  thì việc đánh giá khả năng đạt kết quả cao của đội gồm 3 thí sinh x, y, z bằng max(s[x][1], s[y][1], s[z][1]) + max(s[x][2], s[y][2], s[z][2]) + ... + max(s[x][11], s[y][11], s[z][11]).

Yêu cầu: Cho n sinh viên và s[i][j] là khả năng của sinh viên i với chủ đề j, hãy giúp Ban giám hiệu trường chọn ra 3 sinh viên thành một đội thi đấu có khả năng đạt kết quả cao nhất.

Input

 

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n (n≤100).
n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 11 số nguyên không âm s_(i,j)  (s_(i,j)≤〖10〗^9)
Hai số liên tiếp trên cùng một dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.
    Dòng đầu tiên chứa số nguyên n (n≤100).
n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 11 số nguyên không âm s[i][j] (s[i][j] <= 10^9)
Hai số liên tiếp trên cùng một dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.

 

Output

Khả năng đạt kết quả cao nhất của đội có 3 thí sinh được chọn.

Example

Input:
4 
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0


Output:
9

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-04-26
Thời gian chạy:1s-3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-01-16 14:50:30
:)). Mãi mới AC chỉ vì sai kiểu dữ liệu. ngu người
2017-08-22 19:40:20 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/ptit016e-spoj-ptit-acm-ptit-2016-e-ky-thi-acmicpc/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.