Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT016G - ACM PTIT 2016 G - Phương trình

Xét phương trình x1 + x2 + ... + xk = n, trong đó x1, x2, x3, ..., xk là các biến nguyên dương thỏa mãn ràng buộc: xi >= ci > 0.

Ví dụ:

 

Phương trình có ba nghiệm sau: (1,2,4); (1,3,3); (2;2;3).
Yêu cầu: Cho n,k,c_1,c_2,…,c_k, hãy đếm số nghiệm của phương trình.
Phương trình có ba nghiệm sau: (1,2,4); (1,3,3); (2;2;3).
Yêu cầu: Cho n, k,c1 ,c2 ,…,ck, hãy đếm số nghiệm của phương trình.

 

Input

Dòng đầu chứa 3 số nguyên dương n,k,M (n, k <= 2000000, M <=10^9);

Dòng thứ hai gồm k số nguyên dương c1,c2,…,ck  (ci≤n).

Output

Gồm một dòng là số nghiệm của phương trình chia dư cho M.

Example

Input:
7 3 100
1 2 3


Output:
3

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-04-26
Thời gian chạy:1s-3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2016-12-03 10:42:13
cho em hỏi dữ liệu n nhỏ hơn bn và các số c(i)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.