Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT016H - ACM PTIT 2016 H - Biểu diễn nhị phân

 

Có nhiều số thập phân khi biểu diễn sang nhị phân sẽ có dạng khá đặc biệt. Ở đây ta chỉ xét hai dạng như sau: 
Dạng 1: ABABAB…AB
Dạng 2: ABAB...ABA
Trong đó, xâu A đại diện cho N bít 1 và xâu B đại diện cho M bít 0 (N>0 và M>0). Với cách biểu diễn như trên thì sẽ luôn cần ít nhất 1 xâu A nhưng có thể không có xâu B nào. 
Ví dụ số 73 được biểu diễn thành 1001001, có thể xem như dạng ABABA (với N=1 và M=2). 
Yêu cầu: cho trước hai số X và Y (X≤Y). Hãy đếm xem có bao nhiêu số thỏa mãn tính chất trên trong đoạn [X,Y]. 
Có nhiều số thập phân khi biểu diễn sang nhị phân sẽ có dạng khá đặc biệt. Ở đây ta chỉ xét hai dạng như sau: 
Dạng 1: ABABAB…AB
Dạng 2: ABAB...ABA
Trong đó, xâu A đại diện cho N bít 1 và xâu B đại diện cho M bít 0 (N>0 và M>0). Với cách biểu diễn như trên thì sẽ luôn cần ít nhất 1 xâu A nhưng có thể không có xâu B nào. 
Ví dụ số 73 được biểu diễn thành 1001001, có thể xem như dạng ABABA (với N=1 và M=2). 
Yêu cầu: cho trước hai số X và Y (X≤Y). Hãy đếm xem có bao nhiêu số thỏa mãn tính chất trên trong đoạn [X,Y]. 

 

Input

Chỉ có một dòng ghi hai số X và Y (0≤X≤Y≤2^63).

Output

Ghi ra số lượng các số thỏa mãn. 

Example

Test 1:

Input:

1 10

 

Output:

10

 

Test 2:

Input:

70 75

 

Output:

1


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-04-26
Thời gian chạy:1s-3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-12-23 14:59:22


Last edit: 2021-03-19 15:20:19
2018-12-22 15:35:47
Lưu ý nếu sub bằng C++ thì dữ liệu vào phải để kiểu unsigned long long nhé !!!!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.