Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT017A - ACM PTIT 2017 A - ƯỚC SỐ NGUYÊN TỐ

Cho các số nguyên A, B, K. Nhiệm vụ của bạn là hãy đếm xem trong đoạn [A, B] có bao nhiêu số có đúng K ước số nguyên tố.

Ví dụ số 12 có 2 ước số nguyên tố (2 và 3), số 550 có 3 ước số nguyên tố (2, 5, và 11), trong khi số 17 chỉ có 1 ước số nguyên tố duy nhất là chính nó.

Input

  • Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 100).
  • Mỗi test gồm 3 số nguyên A, B, K (2 ≤ A, B ≤ 107, 1 ≤ K ≤ 109)

Output

  • Với mỗi test in ra chữ “Case” kèm theo số thứ tự bộ test và đáp án tìm được (theo mẫu như trong ví dụ).

Example

Input:
5
5 15 2
2 10 1
24 42 3
1000000 1000000 1
1000000 1000000 2 Output: Case #1: 5
Case #2: 7
Case #3: 2
Case #4: 0
Case #5: 1

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2017-04-29
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-09-11 08:00:33
PTIT017A: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit017a-acm-ptit-2017-uoc-so-nguyen-to.html

Last edit: 2017-12-14 22:39:05
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.