Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT017B - ACM PTIT 2017 B - CHUYỂN N THÀNH 1

Cho số nguyên dương N (N<231). Chỉ được phép sử dụng hai thao tác A, B dưới đây, hãy dịch chuyển N về 1 sao cho số các thao tác A, B được thực hiện ít nhất.

            Thao tác A: Biến đổi N = N-1.

            Thao tác B: Biến đổi N = max(u, v), trong đó u*v = N (u>1, v>1).

Ví dụ N = 17 được thực hiện ít nhất 4 bước A, B như sau:

            Thao tác A: N = N – 1 = 17-1 = 16

            Thao tác B: N = max (u, v) = max(4*4) = 4

            Thao tác B: N = max (u, v) = max(2*2) = 2

            Thao tác A: N = N-1 = 2-1 = 1 

Input

  • Dòng đầu tiên ghi lại T là số lượng bộ test (T≤50).
  • Mỗi bộ test gồm một dòng ghi lại một số nguyên không âm.

Output

  • Ứng với mỗi bộ test đưa ra số các bước A, B thực hiện ít nhất để dịch chuyển test tương ứng về 1.

Example

Input:
6
17
33
255
1024
1029
65535
Output:
4
5
5
5
6
6

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-04-29
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.