Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT017F - ACM PTIT 2017 F - CHIA HẾT CHO 36

Cho số tự nhiên K có không quá 1000 chữ số. Hãy kiểm tra xem  K có phải là số chia hết cho 36 hay không. 

Input

  • Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 50).
  • Mỗi test gồm một dòng ghi lại một số nguyên không âm.

Output

  • Ứng với mỗi test in ra “YES” nếu số đã cho chia hết cho 36. In ra “NO” nếu số đã cho không chia hết cho 36.

Example

Input:
6
0
64
72
123456789926
12345678901234567890324
99912345577880012346699432
Output:
YES
NO
YES
NO
YES
YES

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2017-04-29
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-12-23 17:04:56
mình làm thấy khá là ok mà hệ thống báo biên dịch lỗi không biết tại sao ?

package Test;

import java.math.BigInteger;
import java.util.Scanner;

public class Chiahetcho36 {

public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int t=sc.nextInt();
BigInteger n, n1, n2;
n1 = new BigInteger("36");
n2 = new BigInteger("0");
while(0!=t--) {
n = sc.nextBigInteger();
if(n.mod(n1).equals(n2)){
System.out.println("YES");
}
else{
System.out.println("NO");
}
}
}

}
2018-10-18 06:15:35
dùng code số lớn chia cho số nhỏ:
ll bigMod (string k, ll divs) {
ll i, hold;
hold = 0;
for (i = 0; i < k.length(); i++) {
hold = (k[i] - '0' + hold*10) % divs;
}
return hold;
}
2018-10-18 04:27:47
số lớn bị out bạn =)))
2018-02-12 11:06:44
chuong trinh nhu z sao lai sai z moi nguoi
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
void ktra(string s){
int n=s.length();
for(int i=0;i<n;i++){
s[i]=s[i]-'0';
}
int xet4=s[n-2]*10+s[n-1];
int xet9=0;
for(int i=0;i<n;i++){
xet9+=s[i];
}
if(xet4%4==0&&xet9%9==0) cout<<"YES"<<endl;
else cout<< "NO"<<endl;
}
main(){
string s;
int t;
cin>>t;
while(t--){
cin >> s;
ktra(s);
}
return 0;
}
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.