Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT017G - ACM PTIT 2017 G - XÂU ĐỐI XỨNG

Một xâu ký tự được gọi là xâu đối xứng nếu đọc xâu đó từ trái qua phải cũng như đọc nó từ phải qua trái ta thu được cùng một xâu. Một xâu ký tự được gọi là xâu đối xứng cấp 0 nếu tồn tại một cách sắp xếp lại các ký tự của nó để thu được một xâu đối xứng.  Một xâu s=s1s2sn gồm n ký tự (ta gọi n là độ dài của xâu s) được gọi là xâu đối xứng cấp k nếu nó thỏa mãn các điều kiện sau:

1)       s là xâu đối xứng cấp 0;

2)       tồn tại k vị trí 1 < i1 < i2 < …< i< n, sao cho xâu con gồm ij  ký tự đầu tiên của xâu s là xâu đối xứng cấp 0, j = 1, 2,…, k.

Dễ thấy, nếu một xâu là xâu đối xứng cấp k thì nó cũng là xâu đối xứng cấp m với 0 ≤ m < k.

Ví dụ, các xâu ‘ada’, ‘abba’ là các xâu đối xứng; xâu ‘daa’ là xâu đối xứng cấp 0; xâu ‘abab’  là xâu đối xứng cấp 1 (vị trí thỏa mãn định nghĩa là i1 = 3); xâu ‘ababd’ là xâu đối xứng cấp 2 (2 vị trí thỏa mãn định nghĩa là i1 = 3 và i2 = 4).

Ký hiệu S(n, k,) là dãy tất cả các xâu đối xứng cấp k độ dài n chỉ gồm các ký tự thuộc tập ký tự Ω được liệt kê theo thứ tự từ điển, đánh số bắt đầu từ 1.

Ví dụ, với n=3; k=1; Ω={‘v’, ‘n’}, dãy S(3, 1, {‘v’, ‘n’}) gồm 4 xâu được liệt kê theo thứ tự từ điển và đánh số thứ tự bắt đầu từ 1 sau đây:

1. ‘nnn’                                           

2. ‘nnv’                                           

3. ‘vvn’                                   

4. ‘vvv’

Yêu cầu: Cho n, k,và số nguyên t, hãy đưa ra xâu thứ t trong dãy S(n, k,).

Input

Dòng đầu chứa hai số nguyên không âm n, k (kn−2; 2 ≤ n ≤ 50);

  • Dòng thứ hai chứa các ký tự của tập Ω được ghi nhận bởi một xâu gồm không quá 5 chữ cái in thường lấy từ tập 26 chữ cái tiếng Anh từ ‘a’ đến ‘z’;
  • Dòng thứ ba chứa số nguyên dương t (t không lớn hơn số lượng phần tử của S(n, k, Ω)).

Các số trên cùng dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.

Output

Ghi ra xâu thứ t của dãy S(n, k, Ω).

Example

Input:
3 1
vn
2 Output: nnv

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2017-04-29
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.