Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT018A - ACM PTIT 2018 A - CẶP SỐ NGUYÊN TỐ ĐẶC BIỆT

Cặp số nguyên tố P, Q được gọi là cặp nguyên tố đặc biệt nếu P và Q là nguyên tố và hơn kém nhau 6 đơn vị. Ví dụ các cặp nguyên tố (11, 17), (13, 19) được gọi là cặp nguyên tố đặc biệt. Hãy đếm tất cả các cặp nguyên tố đặc biệt trong khoảng [L, R].

Ví dụ L=6, R=59 ta có 10 cặp nguyên tố đặc biệt là (7, 13), (11, 17), (13,19), (17, 23), (23, 29), (31, 37), (37, 43), (41, 47), (47, 53), (53, 59).

Input

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T≤100).

Mỗi bộ test gồm 2 số nguyên L, R (2≤L, R≤106).

Output

Với mỗi test in ra số cặp nguyên tố tìm được trên một dòng

Example

Input:
3
11 19
6 59
2 1000000

Output:
2
10
16386

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-05-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.