Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT018C - ACM PTIT 2018 C - SỐ MŨ

Cho ba số nguyên dương a, b, m, trong đó, a là số rất lớn có đến 106 chữ số và 1≤b, m≤106. Hãy tìm (ab) mod m.

Input

  • Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T≤20).
  • Mỗi bộ test ghi trên một dòng 3 số nguyên 3 a, b, m.

Output

Với mỗi test in ra kết quả tìm được trên một dòng.

Example

Input:
3
3 2 4
2 10 6
987584345091051645734583954832576 3 11
Output:
1
4
10

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-05-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-04-10 14:38:37
:D paste code đăng lên tưởng thế là hay ?
2019-03-25 14:00:28
Sau khi được mấy anh khóa Trên chỉ giáo
1 Đấm
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
string s;
long long mod,b;
long long convert(string s,long long mod){
long long res = 0;
for(long long i = 0;i<s.size();i++){
res = (res*10+s[i]-'0')%mod;
}
return res;
}
long long POW(long long a,long long b){
if(b==0) return 1;
long long tmp = POW(a,b/2)%mod;
if(b%2!=0) return tmp%mod*a*tmp%mod;
return tmp%mod*tmp%mod;
}
int main(){
int test;
cin>>test;
while(test--){
cin>>s>>b>>mod;
long long tmp = convert(s,mod);
// cout<<tmp<<endl;
int res = POW(tmp,b);
cout<<res%mod<<endl;
}
}

2018-05-30 11:28:45 Tạ Ðặng Vĩnh Phúc
Chia số lớn cho số nguyên và nhân ấn độ
2018-05-20 16:53:50
Tư tưởng (a^2) mod m = ((a mod m) * (a mod m)) mod m => (a ^ b) mod m = (a mod m) * (a mod m) * (a mod m) * .... *
Chủ yếu là tính a mod m bằng cách chia số lớn
2018-05-18 05:32:16
Bạn nào có ý tưởng bài nay có thể cho mình xin 1 chút gợi ý dc không
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.