Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT018E - ACM PTIT 2018 E - TẬP CON BẰNG NHAU

Cho dãy số nguyên A[] gồm có N phần tử. Bạn hãy xác định xem có thể tìm được 2 tập con phân biệt của A mà có tổng các phần tử bằng nhau hay không?

Nếu có hãy in ra “YES”, in ra “NO” trong trường hợp ngược lại.

Input

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 10).

Mỗi test bắt đầu bằng số lượng phần tử N (2 ≤ N ≤ 20).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên A[i] (1 ≤ A[i] ≤ 100 000).

Output

Với mỗi test in ra đáp án tìm được trên một dòng.

Example

Input:
2
3
1 2 3
4
1 2 4 10
Output:
YES
NO

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-05-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-03-25 14:39:33
Quay lui nhị phân 1 Đấm AC
2019-03-20 11:30:11
backtrack đấm phát AC
2018-06-01 16:29:51
ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC rùi :v
2018-06-01 12:33:17
T tự hỏi là 2 tập con đó là 2 tập con liên tiếp hay sao ta?
2018-05-16 11:32:36
duyệt phân tập -->1 đấm AC =))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.