Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT018F - ACM PTIT 2018 F - DIỆN TÍCH TAM GIÁC

Cho tam giác ABC và điểm D nằm trên cạnh AB (khác 2 đầu mút). Bạn hãy tìm điểm E nằm trên cạnh AC sao cho diện tích tam giác ABC gấp K lần diện tích tam giác ADE.

Input

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 10).

Mỗi test gồm bắt đầu bởi số nguyên K (1 ≤ K ≤ 100).

Dòng tiếp theo gồm 8 số nguyên mô tả tọa độ các điểm A, B, C, D. Các tọa độ có giá trị tuyệt đối không vượt quá 1000.

Output

Với mỗi test in ra tọa độ điểm E tìm được, với độ chính xác 2 chữ số sau dấu phẩy. Nếu không tìm được đáp án, in ra “No solution”.

Example

Input:
3
4
2 2 0 0 4 0 1 1
5
0 0 0 5 9 0 0 1
2
0 5 0 0 5 0 0 4
Output:
3.00 1.00
9.00 0.00
No solution

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-05-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-04-05 12:20:00
nhớ submit bằng C++14 trở lên nhé, không là khổ đấy
2018-05-31 12:08:18
Ai có link gốc bài này không :?
2018-05-31 04:44:14
Chú ý kiểu dữ liệu là sẽ AC.
2018-05-17 17:31:23
toan thuan > AC
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.