Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT018H - ACM PTIT 2018 H - MAX-MIN

Cho mảng các số nguyên A[] gồm N phần tử.

Gọi Min(A[], N, k) là dãy số bao gồm các số nhỏ nhất của dãy con liên tục k phần tử trong A[]. Gọi Max(Min(A[], N, k) là số lớn nhất trong số các số nhỏ nhất của tất cả các dãy con k phần tử liên tục của dãy số k.

Hãy tìm dãy kết quả R[] = {Max(Min(A[], N, 1)), Max(Min(A[], N, 2)), .., Max(Min(A[], N, N)).

Ví dụ với dãy A[] = {9, 7,12, 8, 6, 5}, n=6 ta tính toán được dãy kết quả R[] như sau:

k =1: Min(A[], N, 1) = {9, 7, 12, 8, 6, 5};  Max(Min(A[], 6, 1)) = 12.

k =2: Min(A[], N, 2) = {7, 7, 8, 6, 5}; Max(Min(A[], 6, 1)) = 8.

k =3: Min(A[], N, 3) = {7, 7, 6, 5};  Max(Min(A[], 6, 3)) = 7.

k =4: Min(A[], N, 4) = {7, 6, 5};  Max(Min(A[], 6, 4)) = 7.

k =5: Min(A[], N, 5) = {6, 5}. Max(Min(A[], 6, 5)) = 6.

k =6: Min(A[], N, 6) = { 5};  Max(Min(A[], 6, 6)) = 5.

Từ đó ta có dãy kết quả R[]= { 12, 8, 7, 7, 6, 5}.

Input

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T≤100).

Mỗi test gồm dòng thứ nhất chứa số nguyên N là số lượng phần tử của mảng A[] (1≤N≤1000).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên A[i] (1≤A[i]≤5000).

Output

Với mỗi test, in ra đáp án tìm được trên một dòng. 

Example

Input:
2
6
9 7 12 8 6 5
7
10 20 30 50 10 70 30
Output:
12 8 7 7 6 5
70 30 20 10 10 10 10

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T≤100).

Mỗi test gồm dòng thứ nhất chứa số nguyên N là số lượng phần tử của mảng A[] (1≤N≤1000).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên A[i] (1≤A[i]≤5000).


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-05-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-04-16 00:55:36
lần đầu mình submit bằng C++ 4.3.2 máy báo LÀM SAI,
nhưng khi chuyển qua CPP14 thì ACCEPTED, ai có thể cho mình biết tại sao không?
2018-07-18 08:13:24
DP
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.