Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT018I - ACM PTIT 2018 I - SỐ NHỎ NHẤT

Cho bốn số nguyên dương X, Y, Z và N. Hãy tìm số nguyên dương nhỏ nhất có N chữ số chia hết đồng thời cho X, Y, Z. Ví dụ với X = 2, Y = 3, Z = 5, N = 4 ta tìm được số nguyên dương nhỏ nhất có 4 chữ số là 1020 chia hết cho cả 2, 3, 5.

Input

Dòng đầu tiên đưa vào số lượng test T (T≤100).

Mỗi bộ test gồm 4 số nguyên X, Y, Z, N (1≤ X, Y, Z ≤105; N≤18). 

Output

Với mỗi test in số nguyên tìm được trên một dòng. Nếu không có đáp án, in ra -1. 

Example

Input:
3
2 3 5 4
4 5 6 3
3 5 7 2
Output:
1020
120
-1

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T≤100).

Mỗi test gồm dòng thứ nhất chứa số nguyên N là số lượng phần tử của mảng A[] (1≤N≤1000).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên A[i] (1≤A[i]≤5000).


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-05-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-05-17 14:58:59
Thử 10 9 8 3 xem có được ko ?
2018-05-16 16:48:29
ai cho xin test kho dc k a??
2018-05-16 15:48:41
Đồng chí nào up code lên cho mọi người (mình) tham khảo với :v
Ko biết sai chỗ nào nữa :<
2018-05-14 19:24:05
:v. lại thêm 1 bài hôm thi AC nay nộp WA.:v. wtf
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.