Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT018J - ACM PTIT 2018 J - ĐỔI CHỖ

Cho một số nguyên không âm N được biểu diễn như một xâu ký tự. Hãy sử dụng nhiều nhất một phép đổi chỗ các chữ số trong N sao cho ta nhận được số lớn nhất nhỏ hơn N. Phép biến đổi có số 0 cho số đầu tiên sẽ không được chấp nhận. Ví dụ số N=354 thì số lớn nhất nhỏ hơn N được tạo ra là 345. Số 100 sẽ không có phép biến đổi vì số 010 có số 0 đứng đầu.

Input

Dòng đầu tiên đưa vào số lượng test T (T≤100).

Những dòng kế tiếp đưa vào các test. Mỗi bộ test là một dòng chỉ bao gồm các ký tự số. Độ dài mỗi dòng không quá 1000. 

Output

Với mỗi test in ra số nguyên lớn nhất tìm được, là kết quả sau đáp án tìm được trên một dòng. Nếu không tồn tại đáp án, in ra -1.

Example

Input:
4
354
999
100
11101
Output:
345
-1
-1
11011

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T≤100).

Mỗi test gồm dòng thứ nhất chứa số nguyên N là số lượng phần tử của mảng A[] (1≤N≤1000).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên A[i] (1≤A[i]≤5000).


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-05-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-04-26 11:48:04
làm như nào z ta :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.