Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT018K - ACM PTIT 2018 K - MÁY TURING HỮU HAN

Máy Turing hữu hạn là một máy gồm N trạng thái. Ứng với trạng thái i được gán nhãn bằng T[i] (1≤i≤N). Máy Turing hữu hạn với giá trị các trạng thái T ={T1, T2, .., TN} chỉ có thể thực hiện được ba thao tác cơ bản dưới đây:

  • Thao tác R (Right): Di chuyển đến trạng thái tiếp theo (Ti®Ti+1).
  • Thao tác L(Left): Lùi lại trạng thái trước đó (Ti®Ti-1).
  • Thao tác G (Go To): Nhảy đến trạng thái có giá trị bằng với trạng thái hiện tại (Ti ® Tj: Ti=Tj).

Cho hai trạng thái P, Q bất kỳ. Bạn hãy dịch chuyển trạng thái P về trạng thái Q sao cho số thao tác L, R, G cần được thực hiện là ít nhất.

Ví dụ với máy Turing gồm 7 trạng thái T[] = {5, 4, 2, 3, 5, 5, 0}, P = 2, Q = 7. Khi đó các thao tác L, R, G ít nhất cần thực hiện là LGR: Lùi về trạng thái số 1 (T1=5) bằng phép L, di chuyển đến vị trí số 6 bằng phép G (T6=5), dịch phải một bước bằng phép R (T7=0).

Input

Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T (T≤100).

Mỗi bộ test gồm hai phần. Phần thứ nhất ghi lại bộ 3 N, P, Q. Phần thứ hai ghi lại N số nguyên không âm là giá trị N trạng thái T ={T1, T2, .., TN} của máy Turing.

(0≤Ti ≤1000; 1<N ≤1000; 1≤P, Q≤N).

Output

Với mỗi test in ra số bước dịch chuyển ít nhất tìm được. 

Example

Input:
4
7 1 7
5 4 2 3 5 5 0
7 2 7
5 4 2 3 5 5 0
7 5 6
5 4 2 3 5 5 0
7 1 7
1 2 3 4 5 6 7
Output:
2
3
1
6

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T≤100).

Mỗi test gồm dòng thứ nhất chứa số nguyên N là số lượng phần tử của mảng A[] (1≤N≤1000).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên A[i] (1≤A[i]≤5000).


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-05-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.