Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT018L - ACM PTIT 2018 L - HỆ CƠ SỐ

Cho số nguyên dương N và hệ cơ số B. Hàm F(B,N) được định nghĩa như sau:

Nếu N được biểu diễn trong hệ cơ số B có dạng:

N = a0 + a1*b + a2*b2 + …

      thì            F(B, N) = a02 + a12 + a22 + …

Hãy tính giá trị hàm F với mỗi cặp B và N cho trước.

Input

Dòng đầu ghi số lượng bộ test, không quá 1000.

Mỗi bộ test gồm 2 số nguyên: B (3≤B≤16) và số nguyên dương N (trong phạm vi số nguyên không dấu 32 bit). 

Output

Với mỗi bộ test, ghi ra trên một dòng giá trị hàm F tính được. 

Example

Input:
3
10 1234
3 98765
16 987654321
Output:
30
19
696

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T≤100).

Mỗi test gồm dòng thứ nhất chứa số nguyên N là số lượng phần tử của mảng A[] (1≤N≤1000).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên A[i] (1≤A[i]≤5000).


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-05-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.