Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT122A - Loại bỏ dấu ngoặc thừa

Cho một biểu thức đúng và thỏa mãn:

- Các biến trong biểu thức chỉ chứa các chữ cái viết hoa.

- Các toán tử trong biểu thức là ‘+’ hoặc ‘-‘ (trong biểu thức không có phép toán nhân hay chia đâu nhé ;) )

Nhiệm vụ của các bạn trong bài này sẽ là loại bỏ các dấu ngoặc thừa mà vẫn giữ nguyên ý nghĩa của biểu thức.

Dữ liệu:

Dữ liệu vào gồm nhiều bộ test:

- Dòng đầu tiên chứa số biểu thức M (1<=M<=10).

- M dòng tiếp theo, mỗi dòng là một biểu thức đúng, có thể có các dấu cách tùy ý trong mỗi dòng. Độ dài mỗi dòng (bao gồm cả dấu cách) không quá 255 kí tự.

Kết quả:

Với mỗi biểu thức, in ra trên một dòng riêng biệt biểu thức cùng ý nghĩa với biểu thức đã cho và không có các dấu ngoặc thừa. Chú ý: Thứ tự của các toán hạng trong biểu thức in ra và biểu thức đầu vào phải giống nhau. Các dấu cách thừa cũng phải được loại bỏ.

Example

Input:

3

(A-B + C) - (A+(B – C)) - (C-(D- E) )

((A)-( (B)))

A-(B+C) Output:

A-B+C-(A+B-C)-(C-(D-E))

A-B

A-(B+C)


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2012-02-24
Thời gian chạy:0.214s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-04-23 21:23:06
PTIT122A: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2018/04/ptit122a-loai-bo-dau-ngoac-thua.html
2017-07-02 19:45:59
LAM THE NAO NHI =)))
2017-04-15 16:56:19 [BB] Lâm Sung
Input cho là biểu thức đúng, thì làm sao có dấu ngoặc không thành cặp ạ?
2015-01-17 06:21:30 Black Hole
80% những bài làm sai là do lỗi nhập xuất !
Bài này phải chú ý nhập xuất cẩn thận
2014-08-07 19:45:23 Hat Dau Nho
thank chu y cua ban THNT :))
2014-05-22 02:15:12 Trần Hà Ngọc Thiện
ai làm thì chú ý có cả những dấu ngoặc ko thành cặp nhé
sub mãi ko biết sai ở đâu hóa ra là có mấy cái dấu đấy -_-

Last edit: 2014-05-22 02:15:42
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.