Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT122C - Giai thừa 2

Tìm số lần xuất hiện của chữ số x trong số n! (n giai thừa).

Giới hạn:

-          1<=n<=365

-          x là các chữ số từ 0 đến 9

Input

-          Dòng đầu là số bộ test T (<=20)

-          Sau đó là T dòng, mỗi dòng gồm 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách lần lượt là n và x.

Output

-          Mỗi bộ test in trên một dòng đáp án.

Example

Input:

2

5 2

7 0 Output:

1

2

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2012-02-24
Thời gian chạy:5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-02-13 13:12:50
không hiểu đề cho 1<=n<=365 mà t vẫn có test n=0 ?
2017-07-23 08:05:35
PTIT122C: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit122c-giai-thua-2.html

Last edit: 2017-12-09 22:18:19
2016-10-20 20:55:27
dùng chuỗi rùi mà báo sai chán
2016-07-11 04:20:23
chuỗi có tối đa 256 số! sao dùng chuỗi đc!
2015-07-31 15:27:59 Trương Ngọc Duy
Bộ Test có vấn đề rồi. kiểm tra kỹ rồi mà vẫn chạy được test nào. Ad kiểm tra lại xem sao nhak
2014-03-28 16:41:27 Ngu Ngu Không Ai Bằng
long long trong C++ chỉ dc 18!, vậy nên xử lý số lớn rồi. Java chiến thôi
2014-02-25 04:37:29 Ngô Quang Trọng
bực hết cả ngươì... ad xem lại test xem có sai không...hix ngồi chạy test cả ngày th nào cũng đúng mà nộp bài thì chưa chạy được test nào đã báo sai là sao....
2013-10-18 16:17:29 sumit toan sai
365 giai thừa..dùng chuỗi ak>
2012-11-28 16:05:15 LastShadow
sao e lam mai ma van bi bao sai nhi lam o may thi chay tot ma
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.