Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT122D - Phong cách C

Bài này là đánh giá về các biểu thức theo phong cách lập trình C. Biểu thức chỉ chứa các biến số nguyên đơn giản và một tập hữu hạn các toán tử (sẽ không có các hằng số trong biểu thức). Có 26 biến trong chương trình, đặt tên bằng chữ thuờng từ ‘a’ tới ‘z’. Trước khi đánh giá, các giá trị ban đầu của các biến là a=1,b=2,...,z=26.

Các toán tử được chấp nhận là phép công và trừ (phép toán 2 ngôi + và -). Ví dụ: Biểu thức a + c - d + b có giá trị là 2 (1 + 3 – 4 +2). Ngoài ra, toán tử ++ và -- cũng chấp nhận trong biểu thức, đây là các phép toán một ngôi, có thể đặt trước hoặc sau biến. Nếu ++ đặt trước biến sẽ tăng biến lên một rồi tính toán tiếp. Do đó, giá trị của ++c-b là 2.  Nếu ++ đặt sau biến thì sẽ thực hiện hết biểu thức rồi mới tăng biến lên 1. Do đó,giá trị của c++-b là 1, khi thực hiện hết biểu thức, c có giá trị là 4. Toán tử  -- cũng vậy, nhưng nó làm giảm biến đi 1.

Dữ liệu:

- Dòng đầu tiên chứa số bộ test T.

- T dòng sau, mỗi dòng là một biểu thức không có dấu cách, mỗi biến xuất hiện 1 lần. Biểu thức không chứa một số dạng sau:

  • 3 dấu ‘+’ hoặc 3 dấu ‘–‘ liền nhau (ví dụ như a+++b)
  • Đồng thời ‘++’ (hoặc ‘--‘) ở cả trước và sau  một biến (ví dụ như ++a++).

Kết quả:

Mỗi bộ test in ra trên nhiều dòng có dạng như sau:

- Dòng đầu in ra “Expression: “ sau đó là biểu thức của bộ test tương ứng.

- Dòng hai in ra “value = ” sau đó là giá trị của biểu thức.

- Các dòng tiếp theo mỗi dòng in ra giá trị các biến trong biểu thức (in ra theo thứ tự alphabet) có dạng như sau: “tên_biến = giá_trị_của_biến”

Example

Input:

2
a+b
c+f--+--a

Output:

Expression: a+b
value = 3
a = 1
b = 2
Expression: c+f--+--a
value = 9
a = 0
c = 3
f = 5

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2012-02-24
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-01-19 12:12:58


Last edit: 2018-01-19 20:49:29
2017-07-24 06:41:26
PTIT122D: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit122d-phong-cach-c.html

Last edit: 2017-12-10 18:26:19
2014-12-17 11:43:43 62
Value và value :'(
2013-01-15 13:56:41 Trần Vãn Dương D10CN2
Hiện tại mình vẫn chưa có đội ACM các bạn ai có nhã hứng vào đội mình xin nt vào 01644321263 Với minh nha tks
2012-09-13 14:39:03 Trần Vãn Dương D10CN2
chj sai fflush(stdin)
hjhj
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.