Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT122E - Hình bình hành

Có N điểm khác biệt trong mặt phẳng có các tọa độ là số nguyên. Tim số lượng hình bình hành mà các đỉnh nằm trên những điểm đó. Các điểm thỏa mãn: không có 4 điểm cùng thuộc một đường thẳng.

Input

- Dòng đầu là số bộ test t(1<=t<=10)

- Sau đó là T bộ test, mỗi bộ test có dạng:

  • Dòng đầu chứa số  N (1<=n<=1000)
  • N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách x và y – tọa độ của một điểm với giá trị tuyệt đối không lớn hơn 1 000 000 000.

Output

- Gồm T dòng: Dòng thứ i chứa số nguyên là số lượng các hình bình hành của bộ test thứ i. 

Example

Input:

2
6
0 0
2 0
4 0
1 1
3 1
5 1
7
-2 -1
8 9
5 7
1 1
4 8
2 0 9 8

 

Output:

5
6

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2012-02-24
Thời gian chạy:8.458s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2012-10-28 14:44:41 Trần Vãn Dương D10CN2
Do ba dao cua Pro9x o do do toan lam bai ma chang ai lam duoc ne
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.