Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT122F - Số siêu tự nhiên

Một số siêu tự nhiên là một chuỗi chứa các chữ số và dấu hỏi (ví dụ như 36?1?8). Một số X phù hợp với một số siêu tự nhiên W nếu X có thể được tạo thành từ W bằng cách thay thế dấu hỏi bằng các chữ số tùy ý. Ví dụ: 365198 phù hợp với số siêu tự nhiên 36?1?8, nhưng 360199, 361028 hoặ 36128 thì không. Viết chương trình đọc số siêu tự nhiên W và số X (có cùng độ dài n), và xác định số các số phù hợp với W và lớn hơn X. 

Dữ liệu:

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test gồm 2 dòng:

-          Dòng 1 chứa số siêu tự nhiên W

-          Dòng 2 chứa số nguyên X

Độ dài các số từ 1 đến 10 kí tự.

Dữ liệu kết thúc bởi dấu #

Kết quả:

Với mỗi bộ test, in ra trên 1 dòng số các số phù hợp với W và lớn hơn X.

Example

Input:

36?1?8

236428

8?3

910

?

5

# Output:

100

0

4

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2012-02-24
Thời gian chạy:1.144s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2015-05-06 17:02:57 Con Bò Huyền Thoại
https://www.google.com/search?q=PTIT122F+spoj+PTIT+kienthuc24h
2014-12-05 13:23:46 X-Dante
Còn TH nào đây trời !!!
2014-01-04 16:10:27 Vani
Ok, thanks .. lúc đầu tưởng ra in số có cùng dạng với dạng đã cho , ai ngờ chỉ cần in số lớn hơn là OK . ^^
2014-01-04 13:43:06 Beo
10x10=100
2014-01-04 10:19:15 Vani


Last edit: 2014-01-04 15:33:24
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.