Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT122G - Số đối xứng 2

Cho một số nguyên N (có thể chứa các số 0 ở đầu). Hỏi phải cộng thêm tối thiểu bao nhiêu để N trở thành số đối xứng (số cộng thêm là một số nguyên không âm - khi cộng tính cả các số 0 ở đầu nhé).

Dữ liệu:

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test gồm một dòng chứa số nguyên N – có từ 2 đến 9 chữ số, không có dấu cách, có thể có các số 0 ở đầu.

Dữ liệu vào kết thúc bởi dòng chứa số 0.

Kết quả:

Mỗi bộ test in trên một dòng chứa kết quả của bộ test.

Example

Input:

100000

100001

000121

00456

0 Output:

1

0

979

44


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2012-02-24
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-20 09:04:27
PTIT122G: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit122g-so-doi-xung-2.html

Last edit: 2017-12-14 20:50:39
2016-07-03 16:55:17
chưa chạy dc test nào đã sai rồi
2014-03-04 06:47:53 Rubiks_cube
Bài này mà TLE đc :3
2013-08-22 11:30:18 Just wanna one
test đúng sao sub mãi k đc?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.