Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT122H - Not One Bit More

Cho một số nguyên dương N0 thì Nlà số bit 1 trong biểu diễn nhị phân của No. Ví dụ: N0 =27 thì N1=4 . Cứ như vậy, tạo thành một dãy với Ni là số bit 1 trong biểu diễn nhị phân của Ni-1. Dãy này luôn hội tụ về 1.

Với mỗi số ban đầu N0 ta định nghĩa K(N0)là số i bé nhất mà Ni là 1. Ví dụ: Nếu N0 = 31, thì N1 = 5, N2 = 2, N3 = 1, do đó K(31)=3.

Cho một đoạn các số nguyên liên tiếp, và giá trị X, hỏi có bao nhiêu số Y trong đoạn mà có K(Y) bằng X.

Dữ liệu:

Gồm nhiều bộ test. Mỗi bộ test chứa 3 số nguyên cách nhau bởi dấu cách trên một dòng và có dạng: 

LO HI X

Trong đó: LO và HI (1<=LO<=HI<=10^18) là đoạn số nguyên và 0<=X<=10.

Dữ liệu kết thúc bởi dòng chứa 3 số 0.

Kết quả:

Với mỗi bộ test in trên 1 dòng, số các số trong đoạn [LO..HI] mà có K(...) = X.

Example

Input:

31 31 3

31 31 1

27 31 1

27 31 2

1 4 1

1023 1025 1

1023 1025 2

0 0 0 Output:

1

0

0

3

2

1

1


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-02-24
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2015-02-07 15:05:09 Black Hole
0.009s AC kiểu gì :v
2014-01-07 18:35:28 Vani
Bài này làm sao mà duyệt nhanh từ 1 đến 10^18 được ta... có 1s thôi..
2013-07-12 14:24:39 Nhớ Nguồn
Riêng mình cảm thấy mấy cái cmt kiểu này rất ảnh hưởng tâm lý :) kiểu kiểu thế . Tks bạn.
2013-01-30 01:09:51 Trần Vãn Dương D10CN2


Last edit: 2013-08-23 09:33:15
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.