Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT122I - Số tổ hợp

Ta đều đã biết công thức tính số tổ hợp chập k của n phần tử (với k và n là các số nguyên dương)

Bài toán đặt ra là: biết trước số m là kết quả của tổ hợp, hãy tìm ra các cặp n và k phù hợp để C(n,k)=m. 

Dữ liệu vào

  • Dòng 1 ghi số bộ test
  • Mỗi bộ test ghi một số nguyên dương m (2<=m<=1015)

Kết quả: Với mỗi bộ test ghi kết quả trên 2 dòng gồm:

  • Dòng 1 ghi số lượng các cách biểu diễn m thành cặp (n,k)
  • Dòng 2 lần lượt ghi ra các cặp số thỏa mãn theo thứ tự tăng dần của n, nếu n bằng nhau thì ghi theo thứ tự tăng dần của k theo định dạng như trong ví dụ. 

Example

Input:

2

2

15 Output:

1

(2,1)

4

(6,2) (6,4) (15,1) (15,14)

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2012-02-25
Thời gian chạy:0.696s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.