Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT122K - Bộ sưu tập phim

Mr J. có một bộ sưu tập đĩa phim rất lớn Anh ta tổ chức các phim của mình trong một ngăn xếp lớn.  Khi muốn lấy ra một bộ phim, anh xác định vị trí và lấy ra đĩa phim một cách cẩn thận để không làm đổ chồng đĩa. Sau khi xem xong, anh ta lại để phim đó lên đỉnh ngăn xếp.

Mỗi bộ phim sẽ được phân biệt bằng 1 số ID duy nhất ghi trên đĩa phim. Hãy viết chương trình in ra số đĩa ở phía trên trong ngăn xếp của đĩa phim cần được lấy ra trong mỗi lần xem phim.

Dữ liệu vào:

  • Dòng 1 ghi số bộ test (không quá 100)
  • Với mỗi bộ test:  
    • Dòng đầu tiên ghi số n và m (1<=n,m<=100000) trong đó n là số bộ phim có trong ngăn xếp và m là số lần lấy đĩa ra để xem phim.  
    • Dòng tiếp theo ghi m số nguyên a1,a2…am (1<=ai<=n) là ID của các bộ phim cần lấy ra xem 

Kết quả ghi ra một dòng m số lần lượt là số đĩa ở phía trên đĩa cần lấy trong mỗi lần xem. 

Example

Input:

2

3 3

3 1 1

5 3

4 4 5 Output:

2 1 0

3 0 4

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2012-02-25
Thời gian chạy:0.634s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2013-01-15 13:59:44 Trần Vãn Dương D10CN2


Last edit: 2018-06-29 06:41:58
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.