Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT122L - Xếp hình

Một trò chơi xếp hình được thiết kế gồm các miếng ghép dạng như hình dưới với 2 miếng trắng và một miếng đen. 

Các miếng ghép có thể xoay nhưng không được phép xếp chồng lên nhau. Bài toán đặt ra là cho trước một mẫu hình dạng lưới, hãy xác định xem có thể xếp được mẫu hình đó hay không.

Dữ liệu vào:

  • Dòng 1 ghi số bộ test (không quá 100)
  • Mỗi bộ test gồm
    • Dòng 1 ghi hai số n và m là độ rộng và chiều cao của lưới mô tả mẫu hình (1<=n,m<=500).
    • n dòng tiếp theo mô tả mẫu hình với các ký tự: B (khối đen), W (khối trắng) và . (khối rỗng).

Kết quả (ghi ra màn hình) trên một dòng xâu “YES” nếu xếp được và “NO” nếu không thể xếp được. 

Example

Input:

2

3 4

BWW.

WWBW

..WB

3 3

W..

BW.

WBW Output:

YES

NO


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2012-02-25
Thời gian chạy:0.665s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2014-01-16 17:13:19 Vani
có ai có ý tưởng vì không vậy? :(
2013-03-30 14:17:11 an IM3 Ex-Member of Bit
sorry, mình vừa nộp lại trên trang chủ SPOJ.com thì AC với time 6s - có lẽ cần tối ưu thêm...
2013-03-30 13:57:19 an IM3 Ex-Member of Bit
Bài này mình đã Accepted trên UVA với time 0.716s và rank 5 - tuy nhiên vẫn code đấy thì nộp ở đây lại TLE. PS có thể xem lại cho mình bị TLE test nào không nhỉ ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.