Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT123A - Sắp xếp 2

Cho một danh sách chứa cả các số và các từ. Yêu cầu bạn hãy sắp xếp danh sách này tăng dần sao cho các từ theo thứ tự từ điển, các số theo thứ tự số. Hơn nữa, nếu phần tử thứ n là số thì danh sách sau khi sắp xếp phần tử thứ n cũng phải là số, nếu là từ thì vẫn là từ.

Lưu ý: Các từ chỉ gồm các chữ in thuờng trong bảng chữ cái tiếng Anh.

Input

Gồm nhiều dòng, mỗi dòng là một danh sách. Mỗi phần tử của danh sách cách nhau bởi dấu phẩy (“,”) theo sau là dấu cách, và danh sách được kết thúc bằng dấu chấm (“.”).

Dữ liệu kết thúc bởi dòng chỉ chứa một dấu chấm.

Output

Với mỗi danh sách trong dữ liệu, xuất ra danh sách đã sắp xếp thỏa mãn yêu cầu đề bài (có định dạng như trong dữ liệu).

Example

Input:

0.

banana, strawberry, orange.

banana, strawberry, orange.

10, 8, 6, 4, 2, 0.

x, 30, -20, z, 1000, 1, y.

50, 7, kitten, puppy, 2, orangutan, 52, -100, bird, worm, 7, beetle.

.

Output:

0.

banana, orange, strawberry.

banana, orange, strawberry.

0, 2, 4, 6, 8, 10.

x, -20, 1, y, 30, 1000, z.

-100, 2, beetle, bird, 7, kitten, 7, 50, orangutan, puppy, 52, worm.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-03-03
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-07-01 07:39:22
PTIT123A: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2018/07/ptit123a-sap-xep-2.html
2017-05-15 09:56:44
ahihi
2015-05-06 16:58:50 cún
Sao không nạp mà lại là bài tên mình @ngattaro :D
2015-02-21 17:26:52 Con Bò Huyền Thoại
https://www.google.com/search?q=PTIT123A+PTIT+spoj

Last edit: 2015-05-06 17:03:59
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.