Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT123B - Đếm số lần lặp

Cho trước n số nguyên không âm a1, a2, …, an. Mỗi lần lặp, bạn thay đổi dãy này thành một dãy mới theo cách: phần tử thứ k trong dãy mới bằng trị tuyệt đối của ak -  ak+1. Phần tử cuối cùng sẽ là an – a1. Quá trình lặp sẽ dừng lại khi được một dãy bằng nhau.

Ví dụ với n=4 và bắt đầu với dãy 0  2  5  11 ta sẽ có các lần lặp là:

2  3  6  11

1  3  5  9

2  2  4  8

0  2  4  6

2  2  2  6

0  0  4  4

0  4  0  4

4  4  4  4

Như vậy trong ví dụ này ta sẽ có 8 lần lặp. Hãy viết chương trình các định số lần lặp của một dãy ban đầu

Input

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test gồm 2 dòng:

  • Dòng 1 ghi số n (2<=n<=20)
  • Dòng 2 ghi n số của dãy ban đầu

Input kết thúc khi n=0

Output

Với mỗi bộ test ghi trên một dòng là số lần lặp theo mẫu dưới đây. Nếu dãy không bằng nhau được sau 1000 lần lặp thì ghi ra dòng “not attained” 

Example

Input:

4

0 2 5 11

5

0 2 5 11 3

4

300 8600 9000 4000

16

12 20 3 7 8 10 44 50 12 200 300 7 8 10 44 50

3

1 1 1

4

0 4 0 4

0 Output:

Case 1: 8 iterations

Case 2: not attained

Case 3: 3 iterations

Case 4: 50 iterations

Case 5: 0 iterations

Case 6: 1 iterations

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-03-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-03-20 18:10:37
để ý case 5 nhá :))
2020-03-14 16:26:33
c++: https://ideone.com/pGC5Fm
2017-10-21 18:57:59
nản thật :))
2017-08-21 08:57:19 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/ptit123b-spoj-ptit-dem-so-lan-lap/
2017-07-13 06:03:05
PTIT123B: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit123b-dem-so-lan-lap.html

Last edit: 2017-12-07 11:58:00
2016-07-17 21:57:29
deo hieu sao sai nua
2016-05-23 11:45:23
case # Case
2015-07-23 17:52:00
:( phải in cả mấy chữ case... như mẫu
2014-09-27 20:25:49 Con Bò Huyền Thoại
giống bài của thầy LMH quá
2012-03-08 22:24:45 sao vậy
bài này ko hiểu sai chỗ nào luôn mà nó cứ báo sai.nản
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.