Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT123C - Chứng khoán

Cho trước lịch sử giao dịch của một mã chứng khoán trong n ngày. Hãy xác định k1 ngày có giá thấp nhất và k2 ngày có giá cao nhất.  

Input

Mỗi bộ test gồm 2 dòng

  • Dòng 1 ghi 3 số n, k1, k2 với n<=106. k1+k2<=n và k1,k2<=100.
  • Dòng tiếp theo ghi n số nguyên theo thứ tự là giá của mã chứng khoán trong n ngày liên tiếp.
  • Bộ test cuối cùng chứa 3 số 0

Output

Với mỗi bộ test, ghi ra màn hình 3 dòng gồm:

  • Dòng 1 ghi số thứ tự bộ test
  • Dòng 2 ghi k1 ngày có giá thấp nhất theo thứ tự các ngày tăng dần. Nếu có nhiều danh sách cho kết quả giống nhau thì chọn danh sách thấp nhất theo thứ tự từ điển.
  • Dòng 3 ghi k2 ngày có giá cao nhất theo thứ tự các ngày giảm dần. Nếu có nhiều danh sách cho kết quả giống nhau thì chọn danh sách cao nhất theo thứ tự từ điển.

Example

Input:

10 3 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 3 2

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0 0 0 Output:

Case 1

1 2 3

10 9

Case 2

8 9 10

2 1

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-03-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-06-29 16:41:24
thứ tự từ điển là gì vậy các bác??
2018-06-29 16:40:10
chạy sort struct mà vẫn sai @@
2017-08-19 14:47:51 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/ptit123c-ptit-spoj-chung-khoan/
2017-07-25 15:57:46
PTIT123C: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit123c-chung-khoan.html

Last edit: 2017-12-10 18:42:51
2017-03-30 16:43:39
các bạn nhớ ghi Case 1 case 2 y như đề bài nhé
2015-02-21 15:51:43 Con Bò Huyền Thoại


Last edit: 2017-08-19 14:47:47
2014-06-27 11:03:20 TheCouple.Boy
Rốt cuộc bộ test trên SPOJ như thế nào mà tại sao chạy bnhiêu bộ test đúng r mà vẫn lôi lên SPOJ vẫn sai đuwọc nhỉ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.