Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT123D - Uống thuốc

Một người mỗi ngày phải uống đúng một nửa viên thuốc. Anh ta lấy ra từ lọ thuốc một viên ngẫu nhiên sau đó tách ra làm đôi, dùng một nửa rồi lại bỏ một nửa vào lọ. Hôm sau cũng vậy, nếu lấy ra ngẫu nhiên được một nửa viên thì dùng ngay, còn nếu lấy ra một viên còn nguyên thì lại tách làm đôi.

Giả sử mỗi lần lấy ra một viên nguyên thì ghi ra chữ W, nếu lấy ra một nửa viên thì ghi chữ H. Bài toán đặt ra là cho trước một số lượng viên thuốc trong lọ. Hãy xác định xem có bao nhiêu cách uống hết chỗ thuốc đó (tức là có bao nhiêu xâu ký tự khác nhau có thể được tạo ra). 

Input

Gồm không quá 1000 bộ test, mỗi bộ test ghi số nguyên dương là số viên thuốc trong lọ (không quá 30). Dòng cuối cùng ghi số 0. 

Output

ghi trên một dòng số nguyên dương là số cách khác nhau tìm được. 

Example

Input:

6

1

4

2

3

30

0 Output:

132

1

14

2

5

3814986502092304

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2012-03-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-07-05 03:10:12
test 30 bài này bị sai đấy
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.