Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT123E - Số vòng

Một số vòng là một số nguyên có n chữ số, khi nhân số đó với các số từ 1 đến n, ta được số mới thỏa mãn: Nếu như chọn các chữ số từ một vị trí nào đó rồi vòng lại (đến trước chữ số đầu tiên chọn) ta được số đã cho ban đầu. Ví dụ:

Số 142857 là số vòng, vì:

142857 × 1 = 142857

142857 × 2 = 285714

142857 × 3 = 428571

142857 × 4 = 571428

142857 × 5 = 714285

142857 × 6 = 857142

Viết chương trình xác định xem một số có phải số vòng hay không.

Input

Mỗi bộ test trên một dòng chưa một số nguyên duy nhất có từ 2 đến 60 chữ số. Lưu ý: Các số có thể có các số 0 ở đầu, và không được xóa bỏ các số 0 này, nó là một phần của số và  cũng được tính trong việc xác định độ dài của số. Ví dụ: “01” là số có 2 chữ số, nó khác với “1” có một chữ số.

Output

Với mỗi bộ test, in trên một dòng xác định xem số đó có phải là số vòng hay không?

Nếu là số vòng in ra “Số_của_bộ_test_tương_ứng is cyclic”.

Ngược lại in ra “Số_của_bộ_test_tương_ứng is not cyclic”.

Xem ví dụ sau để biết rõ hơn về định dạng in ra.

Example

Input:

142857

142856

142858

01

0588235294117647 Output:

142857 is cyclic

142856 is not cyclic

142858 is not cyclic

01 is not cyclic

0588235294117647 is cyclic


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2012-03-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-12-18 23:15:58
dung getline(cin,chuoi,'\n') cung duoc do mn
2015-06-25 09:29:08 TICHPX
while(scanf("%s",x) != EOF) để đọc hết dữ liệu

Last edit: 2015-06-25 18:26:02
2015-05-07 07:08:05 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/ptit123e-ptit-spoj-so-vong/
điều kiện dừng là khi đọc hết file bạn ạ
2015-03-29 14:27:56 Fake
dieu kien dung la gi vay -_-
2015-02-21 18:15:43 Con Bò Huyền Thoại


Last edit: 2015-05-07 07:07:41
2013-01-16 07:20:39 Nguyễn Thị Minh Trang
endl @@
2013-01-15 05:37:38 Nguyễn Thị Minh Trang
Input bài này không nói rõ điều kiện dừng
>"< bảo sao kq sai @@
2012-03-13 11:51:46 Nguyễn Vãn Linh D10CN4
bài này có phải nhập số bộ test không thế >.<
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.