Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT123F - Người cai ngục say rượu

Một nhà tù nào đó có n ô kế tiếp nhau. Mỗi ô có một tù nhân ở trong nó và đều được khóa lúc ban đầu.

Một đêm, cai ngục buồn chán và quyết định chơi một trò chơi. Vòng thứ nhất của trò chơi, ông uống một chai whisky và chạy đi mở khóa cho tất cả các ô 1,2,3,..n . Vòng thứ 2, ông cũng uống 1 chai whisky và chạy đi khóa tất cả các ô chia hết mà chỉ số ô cho 2. Vòng thứ 3, ông cũng uống như vậy @@ và lại chạy đi thăm các ô có chỉ số chia hết cho 3. Nếu ô đang khóa, thì ông mở khóa, nếu ô đang mở thì ông sẽ khóa lại. Ông lặp lại trong n vòng, sau đó đi ra ngoài. Một số tù nhân thấy ô của họ đã được mở khóa và không có cai ngục, lập tức họ thoát ra ngoài.

Cho số lượng các ô ban đầu, xác định có bao nhiêu tù nhân thoát ra ngoài.

Input

-          Dòng 1 chứa số bộ test T

-          Sau đó là T bộ test, mỗi bộ test trên 1 dòng chứa một số n (5<=n<=100) là số ô của nhà tù.

Output

Với mỗi bộ test, in ra trên một dòng số tù nhân trốn thoát.

Example

Input:

2

5

100

Output:

2

10


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-03-03
Thời gian chạy:1.397s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2022-03-27 10:07:03
quản ngục ảo vãi loll :V
2020-03-23 10:00:38
?

Last edit: 2020-03-23 10:01:45
2020-03-01 18:42:52
xem boi' cho em nao` nao`~ (Koisuru Fortune Cookie - SGO48)

Chú Mèo Chui Xoong: meow
2019-02-22 07:27:14
@@ 1 công thức là ra :">
2018-01-19 18:06:23
PTIT123F: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2018/01/ptit123f-nguoi-cai-nguc-say-ruou.html
2017-11-13 18:45:02
đề hơi chán :3 hơi khó hiểu @@
2017-08-21 10:12:04 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/ptit123f-spoj-ptit-nguoi-cai-nguc-say-ruou/
2015-06-30 22:59:04
nghĩa là khi ta nhập vào 1 số n thì ông ý cứ uống n lần rồi chạy đi khóa với mở các ô chia hết cho i(i=2->n)
2015-04-13 19:13:46 Nguyễn Ðình Vinh
tức là lặp đến bước thứ n :))
2015-03-12 18:33:30 Nero
tình huống quá dị :V
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.