Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT123G - Chuyển đổi hệ cơ số

Viết chương trình để chuyển đổi một số từ hệ cơ số này sang hệ cơ số khác. Có tất cả 62 chữ số khác nhau: {0-9,A-Z,a-z}

Input

- Dòng đầu tiên chứa số bộ test T.

- Sau đó là T bộ test, mỗi bộ test trên 1 dòng có dạng như sau:

Đầu tiên là hệ cơ số đầu vào, tiếp theo là hệ cơ số đầu ra, tiếp theo là số cần chuyển. Hệ cơ số trong đoạn từ 2..62. Giá trị của các chữ số trong hệ cơ số 10 như sau: A=10, B=11, ..., X=35, a=36, b=37, ..., z=61. (0-9 thì giữ nguyên giá trị). Mỗi số cách nhau bởi dấu cách. Số cần chuyển không quá 150 chữ số.

Output

Mỗi bộ test xuất ra trên ba dòng như sau:

- Dòng đầu tiên chứa hệ cơ số đầu vào và số cần chuyển cách nhau bởi dấu cách.

- Dòng thứ hai chứa hệ cơ số đầu ra và số đã chuyển, cũng cách nhau bởi dấu cách.

- Dòng thứ ba là một dòng trống.

Example

Input:

8

62 2 abcdefghiz

10 16 1234567890123456789012345678901234567890

16 35 3A0C92075C0DBF3B8ACBC5F96CE3F0AD2

35 23 333YMHOUE8JPLT7OX6K9FYCQ8A

23 49 946B9AA02MI37E3D3MMJ4G7BL2F05

49 61 1VbDkSIMJL3JjRgAdlUfcaWj

61 5 dl9MDSWqwHjDnToKcsWE1S

5 10 42104444441001414401221302402201233340311104212022133030 Output:

62 abcdefghiz

2 1011100000100010111110010010110011111001001100011010010001

10 1234567890123456789012345678901234567890

16 3A0C92075C0DBF3B8ACBC5F96CE3F0AD2

 

16 3A0C92075C0DBF3B8ACBC5F96CE3F0AD2

35 333YMHOUE8JPLT7OX6K9FYCQ8A

35 333YMHOUE8JPLT7OX6K9FYCQ8A

23 946B9AA02MI37E3D3MMJ4G7BL2F05

23 946B9AA02MI37E3D3MMJ4G7BL2F05

49 1VbDkSIMJL3JjRgAdlUfcaWj

49 1VbDkSIMJL3JjRgAdlUfcaWj

61 dl9MDSWqwHjDnToKcsWE1S

61 dl9MDSWqwHjDnToKcsWE1S

5 42104444441001414401221302402201233340311104212022133030

5 42104444441001414401221302402201233340311104212022133030

10 1234567890123456789012345678901234567890

 


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2012-03-03
Thời gian chạy:2.083s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-01-25 10:13:10
luc in ket qua ko nhat thiet phai bo 1 dong trang va van ac dc nhe moi nguoi :)
2014-08-25 16:04:32 Black Hole
Đù, X=33, Z mới bằng 35
2014-05-09 19:19:54 Black Hole
Nhớ lưu ý số 0 :v
2014-04-30 09:28:28 Black Hole
test đầu là 11011100000100010111110010010110011111001001100011010010001 nhá :3 mọi người


Last edit: 2014-04-30 09:28:48
2012-10-14 14:13:56 Vương Sỹ Huấn DH BK TP HCM
Ban co the de lai dia chi mail hoac nt 01277003559 tks
2012-10-14 14:13:21 Vương Sỹ Huấn DH BK TP HCM
Nguyen huu thang doc duoc thong tin nay mong ban giup minh giai may bai minh chua lam duoc cam on nhieu hj hj=))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.